Speerpunten

Onze gemeente heeft veel verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan zorg en welzijn, werk en inkomen, jeugd en onderwijs, veiligheid en handhaving, cultuur en recreatie, sport en bewegen, economie en werkgelegenheid, milieu, verkeer en mobiliteit, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, openbare ruimte en natuurbescherming, bestuur en organisatie. Veel van deze zogenaamde beleidsdomeinen hangen met elkaar samen of overlappen elkaar gedeeltelijk. Bach Plus zal daarom extra aandacht hebben voor de volgende drie speerpunten.

Speerpunten

Bach Plus vindt het belangrijk dat er betaalbare woningen zijn voor alle Helmonders, in welke leeftijdsgroep dan ook.
Volgens de demografische ontwikkelingscijfers over Helmond (bron: Woonagenda 2019-2021) zal de vergrijzing toenemen van 16,4% in 2018 naar 23,8% in 2040. Dit is een stijging van 45%. Er wordt daarbij verwacht dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Naar aanleiding van deze cijfers willen we dat er voor senioren meer betaalbare en aangepaste woningen komen en dat huisvestingseisen voor deze groep op zeer korte termijn worden aangepast.

In Helmond heeft 10,1% van het aantal huishoudens een laag inkomen. Daarnaast leeft 7,25% van het aantal kinderen tot 18 jaar in een gezin dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen (bron: RIO). En ondanks de economische groei, zien we dat jongeren en 50-plussers moeilijk aan een baan komen. Daarom vinden we dat:

  • iedereen in Helmond maatschappelijk moet kunnen meedoen, rondkomen én vooruit komen. Dat kan op school, via vrijwilligerswerk of via een betaalde baan.
  • armoede bestreden moet worden, vooral ook daar waar kinderen en jongeren betrokken zijn.
  • bedrijven gestimuleerd moeten worden om stage- en leerplekken aan te bieden.
  • Helmonders geholpen moeten worden bij het vinden van een passende werkplek. 
  • in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven voor werkeloze 50-plussers passende arbeidsplaatsen gecreëerd moeten worden.
  • armoedeproblemen onderkend moeten worden en dat er een gerichte aanpak komt gestoeld op een adequaat beleid.

We vinden preventie heel erg belangrijk; we geloven er in dat tijdige signalering, ondersteuning en zorg voorkomt dat problemen almaar groter en complexer worden.

We geloven er in dat ieder mens de kracht in zich heeft om zelfstandig regie te voeren over zijn leven en de uitdagingen die daarbij horen het hoofd te bieden. Maar soms lukt dat even niet, of even niet alleen en is er hulp nodig.

We vinden dat Helmonders oog moeten hebben voor elkaar. We willen dat Helmonders kijken hoe ze hulp kunnen bieden als er in zich in hun omgeving iemand in een kwetsbare positie bevindt.

We vinden dat de aandacht gevestigd moet zijn op “meedoen” of dat nu thuis is binnen het gezin, op school, in betaald of onbetaald werk. Meedoen biedt mensen perspectief en het gevoel er bij te horen. Niet voor iedereen is meedoen vanzelfsprekend. Burgers die door een handicap, financiële situatie of anderszins niet kunnen meedoen, moeten geholpen worden. 

We vinden dat daar waar professionele ondersteuning en zorg noodzakelijk zijn, deze kwalitatief goed én betaalbaar is en tijdig geleverd wordt, zo dicht mogelijk bij de mensen thuis georganiseerd.

Waar sprake is van multifactoriële problematiek willen wij een geïntegreerde aanpak van zorg- en welzijnsorganisaties, die tegelijkertijd, vanuit één visie mensen ondersteunen : “beter” maken en verdere achteruitgang voorkomen.
Wij vinden dat bij elke vorm van ondersteuning de aandacht gericht moet zijn op het (weer) zoveel mogelijk in hun kracht zetten en autonomie van mensen.

Wij vinden  preventieve zorg voor senioren gericht op gezonde voeding en voldoende beweging noodzakelijk om hiermee de druk op eerstelijns zorg te verminderen.

Eenzaamheid onder ouderen is allang geen uitzondering meer. Maar ook bij andere groepen zoals lichamelijk gehandicapten, jongeren en alleenstaande mensen in een kwetsbare positie willen we eenzaamheid voorkomen. We vinden dan ook eenzaamheidspreventie  noodzakelijk bij iedereen die er om vraagt.

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.